Continue

Njoftim Privatësie

Njoftim Privatësie

QËLLIMI DHE PROCEDURAT PËR PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat personale ("Të Dhënat") do të përpunohen për qëllimet e mëposhtme:
  1. ofrimin e shërbimit të kërkuar ("Shërbimi") sipas marrëveshjes ndërmjet jush dhe “AutoMaster sh.a.” ("Kompania");
  2. lejon kompaninë të kryejë anketa për përmbushjen e kënaqësisë së klientit ("Kënaqësia e klientëve") në lidhje me cilësinë e mallrave dhe shërbimeve të kompanisë sipas interesit legjitim të Kompanisë;
Të dhënat mund të përpunohen në letër, me mjete të automatizuara ose elektronike.

PASOJAT E DËSHTIMIT PËR OFRIMIN E TË DHËNAVE

Dorëzimi i të dhënave nuk është i detyrueshëm. Megjithatë, mosdhënia e të dhënave të shënuara si të detyrueshme do të pengojë që kompania të ofrojë shërbimin. Në anën tjetër, mos sigurimi i të dhënave opsionale do t'ju lejojë të përdorni Shërbimin gjithsesi.

PËRDORUESIT E TË DHËNAVE

Të dhënat mund të përpunohen nga individë ose persona juridikë, që veprojnë në emër të kompanisë dhe sipas detyrimeve specifike kontraktuale, të bazuara në Shtetet Anëtare të BE-së ose në vende jashtë BE-së. Të dhënat mund t'i komunikohen palëve të treta për të përmbushur detyrimet ligjore për të ekzekutuar urdhrat e Autoriteteve Publike ose për të ushtruar të drejtën e kompanisë përpara autoriteteve gjyqësore.

TRANSFERIMI I TË DHËNAVE JASHTË EEA

Në kuadër të marrëdhënieve kontraktuale, kompania mund të transferojë të dhënat në vende jashtë zonës ekonomike europiane (EEA), duke përfshirë ato në bazë të të dhënave të menaxhuara nga subjektet që veprojnë në emër të kompanisë. Menaxhimi i të dhënave dhe përpunimi i të dhënave janë të lidhura me qëllim përpunimin dhe i përmbahen ligjit të mbrojtjes së të dhënave. Në rast se të dhënat transferohen jashtë EEA, kompania do të përdorë çdo masë kontraktuale të përshtatshme për të garantuar një mbrojtje të përshtatshme të të dhënave duke përfshirë, midis të tjerave, marrëveshjet në bazë të klauzolave standarde kontraktuale të miratuara nga Komisioni i BE-së për të vendosur transferimin e të dhënat jashtë EEA.

KONTROLLUESI DHE INSPEKTORI I MBROJTJES SË TË DHËNAVE (DPO)

Kontrolluesi është [“Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”], me zyrë të regjistruar në [Adresa: Rr. "Abdi Toptani", Nd. 5, Tirane]. Ju mund të kontaktoni Nënpunësin e Mbrojtjes së të Dhënave në adresën e emailit [info@idp.al].

RUAJTJA E TË DHËNAVE

Të dhënat e përpunuara për të siguruar Shërbimin dhe Kënaqësinë e Klientëve do të mbahen nga Kompania për periudhën e vlerësuar si të nevojshme për përmbushjen e këtyre qëllimeve. Lidhur me të dhënat e përpunuara për ofrimin e Shërbimit, Kompania mund të vazhdojë t'i ruajë këto të Dhëna për një periudhë më të gjatë, siç mund të jetë e nevojshme për të mbrojtur interesat e Kompanisë lidhur me përgjegjësinë e mundshme me ofrimin e Shërbimit.

TË DREJTAT E TUA

Ju mund të ushtroni të drejtat e mëposhtme:
  1. E drejta për akses nënkupton të drejtën për të marrë nga Kompania të dhënat që janë duke u përpunuar dhe të kesh qasje në to;
  2. E drejta për korrigjim dhe e drejta për fshirje nënkupton të drejtën për të korrigjuar të dhënat e pasakta ose jo të plota, si dhe fshirjen e të Dhënave kur kërkesa është e ligjshme;
  3. E drejta për kufizimin e përpunimit nënkupton të drejtën për të kërkuar pezullimin e përpunimit kur kërkesa është e ligjshme;
  4. E drejta për transport të të dhënave nënkupton të drejtën për të marrë të dhëna në një format të strukturuar, të zakonshëm, të përdorur dhe të lexueshëm, si dhe të drejtën e transferimit të të dhënave tek kontrolluesit e tjerë;
  5. E drejta për të kundërshtuar nënkupton të drejtën për të kundërshtuar përpunimin e të Dhënave kur kërkesa është e ligjshme, përfshirë kur të dhënat përpunohen për marketing ose profilizim, nëse është e aplikueshme;
  6. E drejta për të parashtruar ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës në rast të përpunimit të paligjshëm të të dhënave.
Ju mund të ushtroni të drejtat e lartpërmendura duke shkruar tek [“AutoMaster sh.a.”], [Adresa: Autostrada Tirane-Durres, Km.4, Kashar, Tirane] ose në adresën e emailit [info@automaster.al].

Pershendetje, Si mund t'ju ndihmojmë?